Syfte

Deversify bygger och driver förändring i det framväxande ekosystemet för konsumenthälsa.

Varför vi finns

Deversify bygger och driver förändring i det framväxande ekosystemet för konsumenthälsa. Vi gör detta genom att ta fram ny teknik och utbildning till konsumenter som gör det möjligt för dem att förstå sin hälsa bättre.

För att ge konsumenterna möjlighet att förstå sin egen hälsa ännu bättre, erbjuder vi hårdvara och appar som inspirerar och möjliggör daglig övervakning av biomarkörer för att upptäcka metatrender om förändringar i individuell hälsa och välbefinnande.
För att ytterligare stödja processen att förstå individuell hälsa och livsstilsförändringar erbjuder vi skräddasydda utbildningar om hur man vänder metabol ohälsa till att bli metabol hälsa. I detta ingår föreläsningar, seminarier och individuell coaching genom utbildning i världsklass.

För att öka konsumenternas kunskap, samt kunskap om konsumenternas hälsa, kommer Deversify att samla in, analysera och utföra forskning om data som genereras från våra produkter. Ny kunskap och breddade erfarenheter kommer att förmedlas både till konsumenterna för ökat produktvärde och till den akademiska forskarvärlden.
Deversifys mål är att vara den ledande leverantören av konsumenthälsoprodukter för ett globalt förbättrat och faktabaserat välbefinnande.

“Deversifys vision är att alla ska förstå sin egen hälsa. Du kanske tycker att det är självklart, men vi har lärt oss att många människor där ute inte mår så bra och att det i många fall kan bero på livsstilsval. Vi vill verkligen bidra till en hälsosammare värld. Inte endast genom de produkter vi tar ut på marknaden utan också genom att driva förändringar i det nya och framväxande ekosystemet för konsumenthälsa.”

Citat

Åsa Lang
Co-Founder & COO
Deversify

Hållbarhet

Deversifys arbete bidrar till globalt förbättrad individuell hälsa och välbefinnande. Vi ratificerar FN:s hållbarhetsmål genom att integrera tankesättet med hållbar inriktad innovation och utveckling i vårt DNA.

Internt

Vi uppmuntrar och ger vår personal möjlighet att tänka och leva hållbart. Det gör vi genom utbildningar samt certifiering och standardisering av våra affärsprocesser.

Mål för hållbar utveckling (SDG)

FN:s mål för hållbar utveckling är relevanta och viktiga mål för att globalt förbättra livet. Vi har valt att fokusera vår tonvikt på SDG Mål 3 och 5 eftersom dessa mål ligger nära hjärtat för Deversifys verksamhet och teammedlemmar.

SDG Mål 3

Deversify bidrar specifikt till hållbarhetsmål nummer 3.4 som är att minska, med en tredjedel, för tidig död i icke-smittsamma sjukdomar genom förebyggande och behandling, samt främja psykisk hälsa och välbefinnande. Genom att erbjuda nya lösningar direkt till konsumenthälsomarknaden ger vi konsumenterna möjlighet att förstå sin hälsa bättre. På så sätt bidrar vi till ökad medvetenhet kring icke-smittsamma sjukdomar och hur man kan arbeta förebyggande för förbättrad metabol hälsa.

SDG Mål 5

Deversify tror på jämställdhet. Vi främjar aktivt Mål 5 med delmål 5.5, 5.B och 5.C.
Mål 5.5 säkerställer kvinnors fullständiga och effektiva deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla nivåer av beslutsfattande i det politiska, ekonomiska och offentliga livet. Vi bidrar med detta mål genom att aktivt välja att anställa jämställt och jämlikt. Vi diskriminerar till förmån för kvinnor eller män. Detta syns i vår styrelse, ledningsgrupp och medarbetare samt bland inhyrda konsulter. Vi tar också upp mål 5.C, att forma och stärka policyer och för främjande av jämställdhet och bemyndigande för alla kvinnor på alla nivåer, genom att formalisera detta i våra policyer och rutiner.

Vi är också mycket glada över att bidra till mål 5.B som, genom ny och förbättrad teknik främjar och stärker kvinnors egenmakt. Många kvinnor upplever svårigheter för att få rätt behandling från offentliga vårdgivare. De blir vad som i Sverige kallas för ”vårdvandrare”, det vill säga vårdsökande personer som kontinuerligt söker hjälp för olika symtom men inte får rätt hjälp. Vi erbjuder hårdvara, appar och utbildning för att stärka kvinnors hälsa och välbefinnande.

UN Sustainability Development Goals

Vår vision

Alla borde förstå sin egen hälsa.

Vårt uppdrag

Deversify är ett svenskt företag som erbjuder hälsotekniska lösningar för konsumenter. Vi utvecklar och kommersialiserar mobila elektroniska enheter och appar för att övervaka biomarkörer för individualiserad hälsa, med specialisering på utandningsmätare.

Vårt mål

Deversifys mål är att vara den ledande leverantören av konsumenthälsoprodukter för ett förbättrat och faktabaserat välbefinnande globalt.